စာရြတ္စာတမ္းနမူနာပံုစံမ်ား

၁) Выписка နမူနာပံုစံမ်ား
၂) АКТ နမူနာပံုစံမ်ား
၃) Заявление နမူနာပံုစံမ်ား
၄) Личный листок နမူနာပံုစံမ်ား
၅) Согласие опонента နမူနာပံုစံမ်ား
၆) Справка для экзамена (или) Удостоверение နမူနာပံုစံမ်ား
၇) စာအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ Заявление နမူနာပံုစံမ်ား
၈) Заключение နမူနာပံုစံမ်ား
၉) Протокол နမူနာပံုစံမ်ား
၁၀) Oтзыв နမူနာမ်ား
၁၁) Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ ေကာ္ပီနမူနာပံုစံ
၁၂) Автореферат နမူနာပံုစံမ်ား
၁၃) Список рассылки နမူနာပံုစံမ်ား
၁၄) Опонент မ်ားႏွင္႔ Организация မ်ားအတြက္ Letter နမူနာပံုစံမ်ား
၁၅) MIET ဆိုဒ္သို႔ပို႔ရန္ နမူနာ Word file မ်ား
၁၆) Председатель диссертационного совета အတြက္အေပၚစာ
၁၇) Ученный секретарь диссертационного совета အတြက္ အေပၚစာ
၁၈) Заключение диссертационного совета
၁၉) Стенограмма
၂၀) СПРАВКА
၂၁) ФГУП «ВНТИЦ» သို႔ေပးရန္အေပၚစာ
၂၂) Российская Государственная библиотека
၂၃) РОСОБРНАДЗОР သို႔ေပးရန္အေပၚစာ
၂၄) Протокол совета
၂၅) Опись документов
၂၆) Доклад
၂၇) Регистрационно-учетная карточка
၂၈) Учетная карточка диссертации
၂၉) ИКД
၃၀) Аттестационное дело

No comments: