အဆင္႔ (၆) Defense အျပီး ВАК သို႔တင္ရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း

Defense အျပီး ВАК သို႔တင္ရန္ လုိအပ္တဲ႕စာရြက္စာတမ္းေတြကေတာ႔ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ Defense ျပီးပါက Нина Г.М. မွ ေတြ႕ရမည္႔ရက္ကိုခ်ိန္းျပီး ဆက္လုပ္ရမည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းေသခ်ာရွင္းေပးမွာပါ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ပို၍အမွားနည္းေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။
၁) Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား (၁ အုပ္)
၂) Диссертация စာအုပ္မခ်ဳပ္ရေသးေသာအေနထား (၁ စံု)
၃) Стенограмма (၂ စံု)
၄) Справка (၃ စံု)
၅) ФГУП «ВНТИЦ» သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၃ စံု)
၆) Российская Государственная библиотека သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၂ စံု)
၇) РОСОБРНАДЗОР သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၁ စံု)
၈) Протокол совета (၃ စံု)
၉) Опись документов အမွတ္ ၁ (၁ စံု)
၁၀) Опись документов အမွတ္ ၂ (၁ စံု)
၁၁) Доклад (၁ စံု)
၁၂) Регистрационно-учетная карточка (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၂ ကဒ္)
၁၃) Учетная карточка диссертации (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၃ ကဒ္)
၁၄) ИКД (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၄ ကဒ္)
၁၅) ေငြရွင္းေျပစာ (တစ္ေစာင္)
၁၆) Аттестационное дело (ေပးရန္မလုိ၊ Еmail သို႔သာပို႔ရန္)
၁၇) Почтовые карточки (၂ ကဒ္)
၁၈) စာရြက္စာတမ္းထည္႔သည္႔ဖိုင္တြဲ (скоросшиватель "Дело №") (၂ ဖိုင္)


၁) Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား (၁ အုပ္)
ေရွ႕အဆင္႔မ်ားတြင္ Дссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကိုရွင္းျပျပီးျဖစ္ပါတယ္။ оппонент (၃) ဦးထံေပးထားေသာ စာအုပ္မ်ား အနက္မွတဦးဦးမွ отзыв ေပးတာနဲ႔ စာအုပ္ပါျပန္ေပးပါလိမ္႔မည္။ ထိုထဲမွ စာအုပ္တအုပ္ကို Нина Григорьевна အားေပးရင္ရပါျပီ။

၂) Диссертация စာအုပ္မခ်ဳပ္ရေသးေသာအေနထား (၁ စံု)
диссертация အား Print ထုတ္ျပီးကလစ္ညွပ္၍ ေပးရင္ရပါျပီ။ စာအုပ္ခ်ဳပ္ရန္မလုိပါ။

၃) Стенограмма (၂ စံု)
Defense တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သမွ်အားမွတ္တမ္းအေနျဖင္႔ျပဳလုပ္ထားေသာစာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။ Defense တြင္မိမိအားေမးေသာေမးခြန္မ်ား၊အေျဖမွန္မ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင္႔ совет ၏ председатель မွေျပာေသာစကားမ်ားကို အသံသြင္းထားေသာဖိုင္မွတဆင္႔ စာရြတ္ေပၚတင္ရမည္႔အတြက္ မိမိတစ္ဦးတည္းလုပ္၍မရပါ။ ဆရာႏွင္႔အတူတိုင္ပင္လုပ္ရပါမည္။ Defense ေန႔တြင္ Заключение диссетрационного совета အားျပင္ဆင္ရမည္႔အခ်က္မ်ားကိုေျပာမည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္းအရင္ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ျပင္ဆင္ျပီးသား Заключение ကိုသာ Стенограмма တြင္ထည္႕ရမွာပါ။ Стенограмма ေရးျပီးပါက ၂ စံုထုတ္၍ Нина Г.М. အားေပးလုိ႔ရပါျပီ။

၄) Справка (၃ စံု)
ေရးပံုေရးနည္းကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Стенограмма နည္းတူ ျပင္ဆင္ျပီးသား Заключение диссетрационного совета အား Справка တြင္ထည္႔ေပးရမွာပါ။ Стенограмма ႏွင္႔ Справка မွာ Defense ျပီးေနာက္ျပင္ဆင္ရမည္႔စာရြတ္စာတမ္းမ်ားတြင္လက္အ၀င္ဆံုးႏွင္႔အခက္ဆံုးျဖစ္သည္႔အတြက္ ထိုႏွစ္ခုအားအရင္ဆံုးေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုႏွစ္ခုျပီးထားပါက စာရြတ္စာတမ္းအားလံုးျပီးရန္မခက္ေတာ႔ပါ။

ြ၅) ФГУП «ВНТИЦ» သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၃ စံု)
ေက်ာင္းတံဆိပ္တုန္းထုထားေသား စာရြက္လြတ္ (Бланк) တစ္ရြက္ အား Нина Г.М. မွေပးပါမည္။ ထိုစာရြတ္ေပၚတြင္ Print ထုတ္ရမွာပါ။ နမူနာဖိုင္အား ဒီမွာယူႏိုင္ပါသည္။ Print ထုတ္ျပီးပါက ထို ေက်ာင္းတံဆိပ္ပါေသာ စာရြက္အားေကာ္ပီ (၂) စံုထပ္ပြား၍ စုစုေပါင္းထုိ (၃) ရြက္အား Нина Г.М. အားေပးလုိ႕ရပါျပီ။

၆) Российская Государственная библиотека သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၂ စံု)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေရးသားျပီးပါက ၂ စံုထုတ္၍ ေပးလုိ႔ရပါျပီ။

၇) РОСОБРНАДЗОР သို႔ေပးရန္အေပၚစာ (၁ စံု)
ေက်ာင္းတံဆိပ္တုန္းထုထားေသား စာရြက္လြတ္ (Бланк) တစ္ရြက္ အား Нина Г.М. မွေပးပါမည္။ ထိုစာရြတ္ေပၚတြင္ Print ထုတ္ရမွာပါ။ ေရးသားပံုေရးသားနည္း နမူနာဖိုင္အား ဒီမွာယူႏိုင္ပါသည္။

၈) Протокол совета (၃ စံု)
Выписка совета လုိ႔လည္းေခၚႏိုင္ပါသည္။ နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။ ရုရွားေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ထိုစာရြက္မွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မရခင္ (၆) လအတြင္း кандидат техн. наук ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာအျဖစ္ အသံုးျပဳေလ႔ရိွပါတယ္။ လုိခ်င္ပါက Нина Г.М. ထံမွ လက္မွတ္အားလံုးထိုးျပီး ရင္ျပန္ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။

၉) Опись документов အမွတ္ ၁ (၁ စံု)
နမူနာပံုစံအားဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ားကို သတိထားျပီးတပ္ရမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ Отзыв မ်ားမွာ စာရြက္တစ္ရြက္ထဲတြင္ ေရွ႕ျခမ္းေနာက္ျခမ္းေရး ၍ ႏွစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ္လည္း Опись документов တြင္မူ တစ္မ်က္ႏွာအျဖစ္သာယူပါတယ္။ Нина Г.М. မွလည္း ေသခ်ာျပန္၍စစ္ေဆးေပးမွာပါ။

၁၀) Опись документов အမွတ္ ၂ (၁ စံု)
နမူနာပံုစံအားဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Опись документов အမွတ္ ၁ ႏွင္႔ဆင္ထူေသာ္လည္း အမွတ္စဥ္ (၃)ႏွင္႔ (၈) တြင္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္း စာမ်က္ႏွာနံပါတ္မ်ားကို သတိထားျပီးတပ္ရမွာပါ။

၁၁) Доклад (၁ စံု)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Defense ေန႔တြင္ေျပာသည္႔ Доклад အတိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုစာတမ္းအေနႏွင္႔တင္ရမည္႕ Доклад တြင္မူ ပိုျပီးစံုစံုလင္လင္ ျမင္သာစြာရွင္းလင္းေပးရမွာပါ။

၁၂) Регистрационно-учетная карточка (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၂ ကဒ္)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ print ထုတ္ပါက ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ (на плотном листе) ထုတ္ရမွာပါ။ 3-й корпус ဒုတိယထပ္ရိွ print ထုတ္သည္႔ဆိုင္ (သို႕) အေဆာင္ရိွ Swamp တြင္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ ၄ ကဒ္ ပါသည္႔အတြက္ ထုတ္ျပီးပါက တကဒ္ျခင္းျဖစ္ေအာင္ ဖ်က္ျပီးမွ ေပးရမွာပါ။ အခ်ိဳးစားအမွန္က ေတာ႔ အလ်ား ၁၄၅ စင္တီမီတာနဲ႔ အနံ ၁၀၅ စင္တီမီတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၃) Учетная карточка диссертации (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၃ ကဒ္)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါအတိုင္း စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ ၄ ကဒ္ ပါတဲ႕အတြက္ ဖ်က္ျပီးမွ တစ္ကဒ္ စီေပးရမွာပါ။ အထူးသတိျပဳရမွာက တစ္ကဒ္ျခင္းစီအတြက္ ေရွ႕ျခမ္းေနာက္ျခမ္း ပါပါရမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္ ေနရာေသခ်ာခ်ိန္ျပီး ေသခ်ာမွ ကဒ္ထူျဖင္႔ထုတ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါအတိုင္း အခ်ိဳးစားအမွန္ကေတာ႔ အလ်ား ၁၄၅ စင္တီမီတာနဲ႔ အနံ ၁၀၅ စင္တီမီတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၄) ИКД (ကဒ္ထူျပားျဖင္႔ ၄ ကဒ္)
ИКД အတြက္ အခ်က္လက္ျဖည္႔ဖို႕ ပထမဆံုး ВНТИЦ ဆိုဒ္ျဖစ္တဲ႕ ဒီဆိုဒ္ ကိုသြားျပီး Register လုပ္ရမွာပါ။ ျပီးပါက login ၀င္ျပီး Информационные карты диссертаций အကြက္မွ Новая ကိုႏိုပ္ျပီး အခ်က္လက္ျဖည္႕ရမွာပါ။ အခ်က္လက္ျဖည္႔ျပီးသား ИКД အား ဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်က္လက္ျဖည္႔ျပီး запись လုပ္ျပီးပါက Информационные карты диссертаций အကြက္ကိုျပန္သြား၍ Печать 1 ႏွင္႔ Печать 2 button တို႕အားတခုစီႏိုပ္၍ နမူနာ word file တြင္ တခုျခင္းျပင္ရမွာပါ။ Входящий номер ВНТИЦ အား သတိျပဳရမွာပါ။ အခ်က္လက္မွား၍ တစ္ခါျပန္ျပင္တိုင္း Входящий номер ВНТИЦ လည္း ေျပာင္းေနမွာပါ။ အခ်က္လက္အားလံုးျပီးပါက အထက္ပါအတိုင္း ကဒ္ထူျဖင္႔ ၄ ကဒ္ထုပ္ရမွာပါ။ ထို (၄) ကဒ္ကို Нина Г.М. အားေပးျပီးပါက ၀က္ဘ္ဆို္ဒ္မွအခ်က္လက္အားျပန္မျပင္မိေစရန္သတိျပဳရမွာပါ။ ျပန္ျပင္တိုင္း Входящий номер ВНТИЦ ေျပာင္းမွာမို႔လုိ႕ပါ။

၁၅)ေငြရွင္းေျပစာ (တစ္ေစာင္)
Себер банк ကေန Нина Г.М. ေျပာေသာ ဘဏ္အေကာင္႔သို႔ ရူဗယ္ ၁၂၀၀ လြဲရမွာပါ။ ဘဏ္အေကာင္႔ မွာအေျပာင္းလဲရိွႏိုင္တာေၾကာင္နမူနာမတင္ေပးေတာ႔ပါဘူး။ ေငြလႊဲျပီးပါက Нина Г.М. ထံေျပစာေပးရင္ရပါျပီ။

၁၆) Аттестационное дело (ေပးရန္မလုိ၊ Еmail သို႔သာပို႔ရန္)
အသင္႔လုပ္ေပးထားေသာ Excel ဖိုင္တြင္ျဖည္႔ျပီး oda@miee.ru ႏွင္႔ dps@miee.ru သို႔ပို႔ရန္သာျဖစ္သည္။ ထိုေမးလ္မ်ားမွာ Отдель аспирантуры и докторантуры မွေမးလ္မ်ားျဖစ္သည္႔ အတြက္ ေမးလ္ပို႔ျပီးေၾကာင္းသြားေျပာရမွာပါ။ up-to-date ျဖစ္တဲ႔ Excel နမူနာဖိုင္ကိုလည္း ထိုဌာနတြင္ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ နမူနာဖိုင္အား ဒီမွာယူလုိ႔ရပါသည္။

၁၇) Почтовые карточки (၂ ကဒ္)
စာတိုက္တြင္၀ယ္ရမွာပါ။

၁၈) စာရြက္စာတမ္းထည္႔သည္႔ဖိုင္တြဲ (Скоросшиватель "Дело №") (၂ ဖိုင္)
3-й корпус ရိွပထမထပ္မွ စာေရးကိရိယာဆိုင္တြင္ရႏုိင္ပါသည္။

အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားေပးျပီးပါက секретарь диссетарционных советов ျဖစ္တဲ႕ Нина Г.М. မွ လက္မွတ္အားလံုးထိုးျပီးေလာက္မည္႔ေန႕ကိုခ်ိန္းပါမည္။ စာရြက္မ်ားအားလုံုးလက္မွတ္ထိုးျပီးပါက Нина Г.М. မွ (၃) ထုတ္ထုတ္ေပး၍ Moscow ျမိဳ႕ရိွေနရာ (၃) ေနရာအားသြားေပးခုိင္းမွာပါ။ လက္ခံရရိွေၾကာင္းလက္မွတ္အားအေပၚစာမ်ားေပၚတြင္ တစ္ေနရာလွ်င္တစ္ခု ျပန္ထိုးခိုင္း၍ စုစုေပၚင္း (၃) ရြက္အား Нина Г.М. အားျပန္ေပးျပီးပါက အားလံုးျပီးပါျပီ။
-------------------------------------------------------------------------------
Нина Г.М. ေပးလိုက္ေသာ ဖိုင္ ၃ ခုအား Moscow ၃ ေနရာကိုသြားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္
သြားရမယ့္ေနရာေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။01. Российская Государственная библиотека

02. ВАК Минобразования России03. ФНГУ ЦИТиС

 

No comments: