အဆင္႔ (၃) Совет အဖြဲ႕သို႔ Заявление ႏွင္႔ Заключение တင္ျခင္း

၁) Заявление တင္ျခင္း
အဆင္႔ (၂) တြင္ Нина Григорьевна Максименко အား စာရြတ္စာတမ္းမ်ားတင္ျပီးပါက Нина Г.М. မွ Заявление အား ျပန္ေပးျပီး မိမိ Совет ၏ Председатель ထံသိုသြားျပခိုင္းပါမည္။ မိမိ၏ Специальность ဘယ္ Совет (Д212.134.01, Д212.134.02 စသျဖင့္)တြင္ပါ၀င္ျပီး မိမိ Совет ၏ Председатель ဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။
Совет ၏ Председатель မွ စာတမ္းအား စစ္ရန္ Председатель ႏွင္႔ Член ႏွစ္ဦးပါ၀င္ေသာ Комиссия အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုကိုဖြဲ႕ျပီး မိမိ၏ Заявление ေပၚတြင္ ထိုသံုးဦးအမည္အားေရးေပးပါမည္ (နမူနာအား ဒီမွာၾကည္႔ ႏိုင္ပါသည္)။ ဌင္းေနာက္ ထိုသံုးဦးအမည္ေရးေပးထားေသာ Заявление ကို 1-ой корпус မွ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00, နားခ်ိန္ - 12:00-13:30) မွာရိွတဲ႔ Нина Григорьевна Максименко အား ျပန္ေပးရပါမည္။ Нина Г.М. မွ ထို Заявление အားေကာ္ပီဆြဲျပီး မူရင္းကို သူယူထားျပီး ေကာ္ပီကို မိမိအားျပန္ေပးပါမည္။

၂) Заключение တင္ျခင္း
Заключение နမူနာပံုစံအား ဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ႔ Заключение ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးရမယ္႔ သံုးဦးမွာ Заявление ေပၚမွာ ေရးေပးလိုက္တဲ႔ သူေတြ ျဖစ္ရမွာပါ။ ထို Заключение နဲ႔အတူ Заявление ေကာ္ပီအားယူ၍ ထိုေကာ္ပီေပၚရိွ သံုးဦးထံသို႔သြားျပရမွာပါ (ဒီေနရာမွာ principle အရဆိုပါက Заключение နဲ႔ Заключение အျပင္ ပရင္႔ထုတ္ထားတဲ႔ Диссертация နဲ႔ ပရင္႔ထုတ္ထားတဲ႔ автореферат ပါျပရမွာပါ။ Supervisor ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုယူပါ)။ ထိုသံုးဦးမွ Заключение ေပၚတြင္လက္မွတ္ထိုးေပးျပီးပါက 1-ой корпус မွ 1223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00, နားခ်ိန္ - 12:00-13:30) မွာရိွတဲ႔ Нина Григорьевна Максименко အား ထို Заключение ကိုတင္လုိ႔ရပါျပီ။

စာရြတ္စာတမ္းမ်ားစံုျပီျဖစ္၍ Нина Г.М. မွ Заседание တြင္ ဆက္လက္တင္ေပးပါလိမ္႔မည္။ Заседание မွာ ပံုမွန္အားျဖင္႔ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္လုပ္ေလ႔ရိွသျဖင္႔ မိမိအားေစာင္႔ခုိင္းပါမည္။ Заседание ျပီးပါကဆက္လုပ္ စရာ ရိွသည္မ်ားကိုဆက္လက္ဖို႔ မိမိဌာန (သို႔) မိမိအား လွမ္းအေၾကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္း ကိုေတာ႔ အဆင္႔ (၄) မွာေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။

2 comments:

ညီ said...

သူငယ္ခ်င္း ПРЕСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ေနတယ္ ... ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ရမွာ ...

Aung said...

ဟုတ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း ... ေက်းဇူး .. ညီငယ္မ်ား ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ဟုေျပာင္းေရးပါ။ Заявление နမူနာပံုစံမွ ပထမဆံုးစာေၾကာင္း၏ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ပါ။