အဆင္႔ (၄) Совет အဖြဲ႕မွလက္ခံျပီးေနာက္ Автореферат ျဖန္႔ျခင္း

Заседание ျပီး၍ Совет မွမိမိစာတမ္းကိုလက္ခံပါက Секретарь диссертационных советов ျဖစ္တဲ႕ Нина Григорьевна Максименко မွ Диссертация လက္က်န္သံုးအုပ္ ႏွင္႔ Автореферат စာအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေျပာပါမည္။ Нина Г.М. ကိုေပးရမယ္႔၊ျပရမယ္႔ စာရြတ္စာတမ္းေတြကေတာ႔ -
၁) စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Автореферат နမူနာတစ္အုပ္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္လုိသေလာက္ထက္ေတာင္းမည္။)
၂) စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Диссертация လက္က်န္သံုးအုပ္ (ျပယံုသာ၊ေပးရန္မလို)
၃) Первый оппонент အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
၄) Второй оппонент အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
၅) Первый оппонент ႏွင္႔ Второй оппонент ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
၆) Ведущая организация အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
၇) Автореферат ျဖန္႔ရန္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
၈) Список рассылки တစ္စံု (ေပးရန္)

တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခုခ်င္းေျပာျပပါမည္။
၁) စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Автореферат နမူနာတစ္အုပ္ (ေနာက္ပိုင္းတြင္လုိသေလာက္ထက္ေတာင္းမည္။)
ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Автореферат နမူနာတစ္အုပ္ကို Нина Г.М. အားျပရတဲ႔ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေတာ႔ အဲဒီ Автореферат ျပမွ မိမိ Defense လုပ္ရမယ္႔ ေန႔၊အခ်ိန္နဲ႔အခန္း ကိုသက္မွတ္ ေပးမွာ မို႕လုိ႔ပါ။
Автореферат ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ကေတာ႔ မိမိ Совет ရဲ႕ Ученый секретарь လက္မွတ္ကိုအရင္ဆံုးယူရ မွာပါ။ Автореферат ရဲ႕ဒုတိယစာမ်က္ႏွာမွာထိုးေပးပါလိမ္႔မယ္။ မိမိ၏ Специальность ဘယ္ Совет (Д212.134.01, Д212.134.02 စသျဖင့္)တြင္ပါ၀င္ျပီး မိမိ Совет ၏ Ученый секретарь ဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ လက္မွတ္ယူျပီးပါက စာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ Диссертация နည္းတူ Заявление လုိပါတယ္။ Заявление ကိုရံုးခန္းနံပါတ္ မွာ ေတာင္းလုိ႔ရ ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Scan ဆြဲထားေသာ Заявление အလြတ္ ကို ဒီမွာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပရင္႔ ထုတ္ရင္ေတာ႔ စာရြတ္တစ္ရြတ္ထဲမွာ ေရွ႕ျခမ္းေနာက္ျခမ္း ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည္႔ပံုျဖည္႔နည္းနမူနာ ပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ Заявление ျဖည္႔ျပီးရင္ေတာ႔ ဌာနမွဴးလက္မွတ္နဲ႔ Проектор လက္မွတ္လုိပါတယ္။ ဌာနမွဴး (ИПОВС မွာဆိုရင္ေတာ႔ Гагарина) လက္မွတ္ကိုအရင္ယူရမွာပါ။ ျပီးရင္ေတာ႔ Проектор လက္မွတ္ရဖို႔အ တြက္ 7-ой корпус က Проектор по Научной работе ရဲ႕ ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 7223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00) ကိုသြားေပးရမွာပါ။ ညေနပိုင္း (သို႔) ေနာက္တစ္ရက္ျပန္လာယူခိုင္းမွာပါ။ ဌာနမွဴးလက္မွတ္ေကာ Проектор လက္မွတ္ပါရရင္ေတာ႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ ကိုျပန္သြားျပီး အဲဒီ Заявление နဲ႔ ပရင္႔ထုတ္ထားတဲ႔ Автореферат တစ္စံု (မိမိ Совет ရဲ႕ Ученый секретарь လက္မွတ္ပါျပီးသာတစ္စံု)ကုိ ေပးရမွာ ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ေတာ႔ Автореферат က (၈၀) စံု စာအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာေတာ႔ Диссертация လိုမ်ိဳး စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္တိုင္း ပရင္႔ထုတ္ျပီးသား တစ္စံု ကိုေပးစရာမလုိပါဘူး။ Автореферат တစ္စံု ေပး ယံုနဲ႔ သူ႔ဘာသူ အုပ္ေရ (၈၀) လံုးပြားျပီးခ်ဳပ္ေပးမွာပါ။ ေနာက္ (၃)ရက္အၾကာျပန္လာယူဖို႔ ခ်ိန္းမွာပါ။ ေနာက္ (၃) ရက္ျပီးရင္ေတာ႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ ျပီးသား Автореферат ရပါျပီ။ နမူနာတစ္အုပ္အား Нина Г.М. အားေပးလုိ႔ရပါျပီ။

၂) စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Диссертация လက္က်န္သံုးအုပ္ (ျပယံုသာ၊ေပးရန္မလို)
Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ပံုခ်ဳပ္နည္းကို အဆင္႔(၂)တြင္ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ျပီးပါက Секретарь диссертационных советов ျဖစ္တဲ႕ Нина Г.М. ကိုျပယံုပါပဲ။

၃) Первый оппонент အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
Letter နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Letter ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက္မွတ္ကိုထို Letter ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွက္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလို႔ရပါျပီ။

၄) Второй оппонент အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
Letter နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Letter ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက္မွတ္ကိုထို Letter ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွက္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလို႔ရပါျပီ။

၅) Первый оппонент ႏွင္႔ Второй оппонент ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
Letter နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Letter ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက္မွတ္ကိုထို Letter ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွက္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလို႔ရပါျပီ။
၆) Ведущая организация အတြက္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
Letter နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ထို Letter ေရးရာတြင္ ေက်ာင္းတံဆိပ္ရိုက္ျပီးစာရြတ္ေပၚတြင္ (на бланке) print ထုတ္ရမွာပါ။ ေက်ာင္းတံဆိပ္ရိုက္ျပီးသားစာရြတ္အလြတ္ (Бланк) ကို секретарь диссертационных советов ျဖစ္တဲ႔ Нина Г.М. ထံတြင္ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ Letter ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက္မွတ္ကိုထို Letter ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွက္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလို႔ရပါျပီ။
၇) Автореферат ျဖန္႔ရန္ Letter တစ္ေစာင္ (ေပးရန္)
Letter နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Letter ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Ученый сетретарь လက္မွတ္ကိုထို Letter ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွက္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလို႔ရပါျပီ။ ထို Letter ေပၚတြင္ Defense လုပ္မည္႔ ေန႔၊အခ်ိန္ႏွင္႔အခန္းတို႔ကို ျဖည္႔ေပးျပီး Автореферат ျဖန္႔ရန္ ျပန္ေပးမွာပါ။
၈) Список рассылки တစ္စံု (ေပးရန္)
နမူနာကို ဒီမွာ ၾကည္႔ႏုိင္ပါတယ္။ Список рассылки ျပင္ဆင္ျပီးပါက မိမိ Совет ၏ Учёный секретарь လက္မွတ္ကို Список рассылки ေပၚမွာထိုးခိုင္းရမွာပါ။ လက္မွတ္ယူျပီးပါက Нина Г.М. ကိုေပးလုိ႔ရပါျပီ။ ေပးျပီးပါက Нина Г.М. မွ သူ႔အားေပးရမယ္႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား Автореферат အေရအတြက္ကို တြက္ျပျပီး ေတာင္းပါမယ္။ Автореферат ၏ ဒုတိယစာမ်က္ႏွာတြင္ မိမိ Defense လုပ္မယ္႔ ေန႔၊အခ်ိန္၊ ျဖန္႔မယ္႔ေန႔စြဲ တို႔အားျဖည္႔ျပီး သူေတာင္း တဲ႔အေရအတြက္ တိုင္း ေပးယံုပါပဲ။ Автореферат နမူနာအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။
အထက္ပါစာရြတ္စာတမ္းမ်ားေပးျပီးပါက Автореферат စတင္ျဖန္႔လုိ႔ရပါျပီ။

Автореферат ျဖန္႔ျခင္း

၁) ေက်ာင္းျပင္ပရိွအဖြဲ႕စည္းမ်ားသို႔ျဖန္႔ျခင္း
ေက်ာင္းျပင္ပရိွအဖြဲ႕စည္းမ်ားသို႔ျဖန္႔ရန္ ပထမဆံုး မိမိျဖန္႔မည္႔ Автореферат မ်ား ေပၚတြင္ Defense လုပ္ မည္႔ ေန႔၊အခ်ိန္နဲ႔ ျဖန္႔မယ္႔ေန႔စြဲ တို႔ကိုျဖည္႔ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိ Совет ၏ Ученый секретарь လက္မွတ္ထိုးထားေသာ Автореферат ျဖန္႔ရန္ Letter ေပၚတြင္လည္း Defense လုပ္ မည္႔ ေန႔၊အခ်ိန္နဲ႔ အခန္း တို႔ကိုျဖည္႔ထားျပီးျဖစ္ရပါမည္။ ထို Letter ကို ပို႔ရမည္႔အေရအတြက္ေပၚမူတည္ျပီး ေကာ္ပီဆြဲ ရပါမည္။ ထို Letter မွာ တူညီေသာ (၃) ေနရာပါသျဖင္႔ Letter တစ္ေစာင္ကို (၃) ပိုင္းပိုင္း ျပီး ပို႔ရမည္႔ေနရာတစ္ေနရာအ တြက္ တစ္ပိုင္းဆီ Автореферат နဲ႔အတူ စာအိတ္ထဲထည္႔ပို႔ရမွာပါ။ စာအိတ္အလြတ္မ်ားကို 1-ой корпус က Канцелярия ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္း နံပါတ္ 1107 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 10:00 - 17:00, နားခ်ိန္ 12:00-13:00) မွာလုိသေလာက္ေတာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ စာအိတ္ေပၚတြင္ ကပ္ရန္ သီးသန္႔ျပင္ထားေသား Список рассылки ကို ဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ လိပ္စာကိုစာအိတ္မွာကပ္ျပီးပါက ထိုလိပ္စာတြင္ပါေသာ Post code ကို စာအိတ္ေပၚရိွသူေပးထားေသာ Blank Format အတိုင္းျဖည္႔ေပးရမွာပါ။ နမူနာစာအိတ္ကို ဒီမွာၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Sender ေနရာတြင္ဘာမွျဖည္႔စရာမလုိပါ။ စာအိတ္တြင္လိပ္စာကပ္ျပီး Post code ေရးျပီးပါက Letter အပိုင္းတစ္ပိုင္းဆီႏွင္႔ Автореферат တစ္အုပ္ဆီကိုစာအိတ္တြင္ထည္႔ျပီး 1-ой корпус က Канцелярия ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္း နံပါတ္ 1107 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 10:00 - 17:00, နားခ်ိန္ 12:00-13:00) သို႔သြားေပးရမွာပါ။ ေက်ာင္းျပင္ပရိွအဖြဲ႔စည္းမ်ားအတြက္ Автореферат ပို႔ျခင္းျပီးပါျပီ။

၂) Оппонент မ်ားသို႔ျဖန္႔ျခင္း
အထက္ပါစာရြတ္စာတမ္းမ်ား (အမွတ္စဥ္ ၃၊၄၊၅၊၆) ကိုေပးျပီးပါက Нина Г.М. မွ ညေန (သို႔)ေနာက္တစ္ရာက္ထပ္ခ်ိန္းပါမည္။ Оппонент မ်ားသို႔ မိမိ Автореферат ႏွင္႔ Диссертация ျဖန္႔ရန္ အေပၚစာ၊ Letter မ်ားႏွင္႔ ေငြရွင္းေပးမည္႔ Договор စာရြတ္စာတမ္းမ်ားေပးဖို႔ပါ။ Оппонент တစ္ဦးခ်င္းဆီ အတြက္ရွင္းျပပါမည္။

က) 1-ой оппонент အတြက္
1-ой оппонент အတြက္ အေပၚစာတစ္ေစာင္၊ Letter (မူရင္းတစ္စံု၊ေကာ္ပီတစ္စံု) ႏွင္႔ ေငြရွင္းေပးမည္႔ Договор တစ္စံု ကို မိမိမွတစ္ဆင္႔ 1-ой оппонент အား Нина Г.М. မွေပးခိုင္းပါမည္။ Автореферат ႏွင္႔ Диссертация တစ္အုပ္ဆီပါတပါတည္းယူသြားျပီးေပးရမွာပါ။ Letter ေကာ္ပီတစ္စံုေပၚ တြင္ေနရာလြတ္တေနရာတြင္ ရရိွေၾကာင္းလက္မွတ္ကို 1-ой оппонент အားထိုးခိုင္းရပါမည္။ Договор ၏ ေနာက္ျခမ္းတြင္လည္း လက္မွတ္ထိုးရမည္႔ေနရာတြင္ 1-ой оппонент အားထိုးခိုင္းျပီး ေနာက္ျခမ္းေနရာလြတ္ တြင္ 1-ой оппонент ၏ ေငြလြဲလက္ခံႏိုင္မည္႔ ဘဏ္ account ကိုေရးခိုင္းရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ထို Letter ေကာ္ပီတစ္စံုႏွင္႔ Договор ကို Нина Г.М. အားျပန္ေပးရပါမည္။

ခ) 2-ой оппонент အတြက္
1-ой оппонент နည္းတူ 2-ой оппонент အတြက္ အေပၚစာတစ္ေစာင္၊ Letter (မူရင္းတစ္စံု၊ေကာ္ပီတစ္စံု) ႏွင္႔ ေငြရွင္းေပးမည္႔ Договор တစ္စံု ကို မိမိမွတစ္ဆင္႔ 2-ой оппонент အား Нина Г.М. မွေပးခိုင္းပါမည္။ Автореферат ႏွင္႔ Диссертация တစ္အုပ္ဆီပါတပါတည္းယူသြားျပီးေပးရမွာပါ။ Letter ေကာ္ပီတစ္စံုေပၚ တြင္ေနရာလြတ္တေနရာတြင္ ရရိွေၾကာင္းလက္မွတ္ကို 2-ой оппонент အားထိုးခိုင္းရပါမည္။ Договор ၏ ေနာက္ျခမ္းတြင္လည္း လက္မွတ္ထိုးရမည္႔ေနရာတြင္ 2-ой оппонент အားထိုးခိုင္းျပီး ေနာက္ျခမ္းေနရာလြတ္ တြင္ 2-ой оппонент ၏ ေငြလြဲလက္ခံႏိုင္မည္႔ ဘဏ္ account ကိုေရးခိုင္းရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ထို Letter ေကာ္ပီတစ္စံုႏွင္႔ Договор ကို Нина Г.М. အားျပန္ေပးရပါမည္။

ဂ) Ведущая организация အတြက္
Ведущая организация အတြက္ အေပၚစာတစ္ေစာင္ ႏွင္႔ Letter (မူရင္းတစ္စံု၊ေကာ္ပီတစ္စံု) ကို မိမိမွတစ္ဆင္႔ Ведущая организация အား Нина Г.М. မွေပးခိုင္းပါမည္။ Автореферат ႏွင္႔ Диссертация တစ္အုပ္ဆီပါတပါတည္းယူသြားျပီးေပးရမွာပါ။ Letter ေကာ္ပီတစ္စံုေပၚ တြင္ေနရာလြတ္တေနရာတြင္ ရရိွေၾကာင္းလက္မွတ္ကို Ведущая организация မွတစ္ဦးဦးမွ အားထိုးခိုင္းရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ထို Letter ေကာ္ပီတစ္စံု Нина Г.М. အားျပန္ေပးရပါမည္။
Оппонент မ်ားအတြက္ Автореферат ျဖန္႔ျခင္းအပိုင္းျပီးပါျပီ။

၃) MIET ဆိုဒ္သို႔ျဖန္႔ျခင္း

မိမိ ၏ Автореферат (words file)အား attach တြဲ၍ MIET ဆိုဒ္၏ Admin ေမးလ္ျဖစ္ေသာ webmaster@mail.ru သို႔ပို႔ေပးရမွာပါ။ ပို႔ရာတြင္မိမိ Defense လုပ္မည္႔ ေန႔၊အခ်ိန္ႏွင္႔ အခန္းတို႔အား ေမးလ္ထဲတြင္ ေရးေပး လုိက္ရပါမည္။ သီးသန္႔ဖိုင္ျဖင္႔ပို႔လုိပါက နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။


Автореферат မ်ားျဖန္႔ျခင္းအပိုင္းျပီးပါျပီ။ Автореферат မ်ားျဖန္႔ျပီးပါက Отзыв မ်ားေစာင္႔ရမည္ျဖစ္ျပီး Отзыв မ်ားရပါကဆက္လုပ္ရမည္႔အပိုင္း မ်ားကို အဆင္႔ (၅)တြင္ဆက္လက္ေလ႔လာႏိုင္ပါမည္။

2 comments:

minhmaung said...

ПРЕСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ေနတယ္ ... ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ရမွာ

minhmaung said...

ПРЕСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ေနတယ္ ... ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ျဖစ္ရမွာ