၅) အဆင္႔ (၅) Defense ေန႔တြင္လုိအပ္ေသာစာရြတ္စာတမ္းမ်ား Совет သို႔တင္ျခင္း

Автореферат ျဖန္႔အျပီး Defense မတိုင္ခင္အတြင္း Совет သို႔ေပးရမယ္႔စာရြတ္စာတမ္းေတြကေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးစုျပီးမွေပးစရာမလုိပါဘူး။ ျပီးရင္ျပီးသေလာက္ секретарь диссертационных советов ျဖစ္တဲ႔ Нина Г.М. ကိုေပးရမွာပါ။
၁) Председатель диссертационного совета အတြက္အေပၚစာ (၁ ေစာင္)
၂) Ученный секретарь диссертационного совета အတြက္ အေပၚစာ (၁ ေစာင္)
၃) Список научных трудов (၁ ေစာင္)
၄) Заключение диссертационного совета (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)
၅) Отзыв မ်ား
၆) Список замечания отзывов (၁ ေစာင္)
ရ) Баллотировочный Бюллетень (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)
၈) Поветска дня (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)

၁) Председатель диссертационного совета အတြက္အေပၚစာ (၁ ေစာင္)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ автореферат ရဲ႕ေရွ႕ဆံုးႏွစ္မ်က္ႏွာကအခ်က္လက္ေတြ တခုျခင္းယူ ျပီးအစားထိုးယံုပါပဲ။

၂) Ученный секретарь диссертационного совета အတြက္ အေပၚစာ (၁ ေစာင္)

နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ личный список, справка для экзамена နဲ႔ автореферат က အခ်က္လက္တခ်ိဳ႕ကိုယူျပီးအစားထိုးယံုပါပဲ။

၃) Список научных трудов (၁ ေစာင္)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေရးျပီးပါက မိမိ Совет ရဲ႕ ученный секретарь လက္မွတ္ယူရမွာပါ။ ျပီးရင္ေတာ႔ секретарь диссертационных советов ျဖစ္တဲ႔ Нина Г.М. ကိုေပးလုိ႔ရပါျပီ။

၄) Заключение диссертационного совета (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Совет တြင္ရိွေသာ member တိုင္းမွေသခ်ာစစ္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအမွားနည္းေအာင္ မိမိ руководитель နဲ႔အတူေရးရမွာပါ။ Нина Г.М. သို႔မေပးခင္ တစံုကို Совет ရဲ႕ ученный секретарь အားအရင္ျပရမွာပါ။ သူေက်နပ္တဲ႔အထိျပင္ျပီးရင္ေတာ႔ Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း ထုတ္လို႔ရပါျပီ။ ပိုျပီးအမွားနဲေအာင္ Совет ရဲ႕ ученный секретарь အားမျပခင္ မိမိဌာနရဲ႕ ученный секретарь ကိုအရင္ျပျပီးသူေက်နပ္တဲ႔အထိျပင္ရမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး Совет ရဲ႕ ученный секретарь မွစစ္ျပီးရင္ေတာ႔ မိမိ Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း ထုတ္ျပီးေပးလုိ႔ရပါျပီ။

၅) Отзыв မ်ား
ပံုမွန္အားျဖင္႔ Отзыв ႏွစ္စံုဆီလက္ခံရရိွမွာျဖစ္ျပီး တစ္စံုကို ရရင္ရသေလာက္ Нина Г.М. ကိုေပးထားရမွာပါ။ Отзыв လက္ခံရရိွမူေစာတာ၊ အခ်ိန္လင္႔တာေပၚမူတည္ျပီး Defense ေန႔မနက္အထိေပးလုိ႔ရပါတယ္။

၆) Список замечания отзывов (၁ ေစာင္)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ Отзыв လက္ခံရရိွမူေစာတာ၊ အခ်ိန္လင္႔တာေပၚမူတည္ျပီး Defense ေန႔မနက္အထိေပးလုိ႔ရပါတယ္။

ရ) Баллотировочный Бюллетень (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ရြတ္ထဲမွာသံုးပိုင္းပါတဲ႔အတြက္ Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း အပိုင္းအေရတြက္ရေအာင္ထုတ္ရမွာပါ။ Нина Г.М. ေပးပါကျဖတ္ျပီးသားအပိုင္းလိုက္ေပး ရမွာပါ။

၈) Поветска дня (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း)
နမူနာပံုစံအား ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ (သို႔) သံုးေယာက္ တစ္ရက္ထဲတြင္ Defense လုပ္ရပါ က ထိုေန႔အတြက္ Поветска дня အား အားလံုးလုပ္စရာမလုိပဲတစ္ေယာက္လုပ္ရင္ရပါျပီ။ တစ္ရြတ္ထဲမွာသံုး ပိုင္းပါတဲ႔အတြက္ Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း အပိုင္းအေရတြက္ရေအာင္ထုတ္ရမွာပါ။ Нина Г.М. ေပးပါကျဖတ္ျပီးသားအပိုင္းလိုက္ေပး ရမွာပါ။

Defense ေန႔မွာလုိမယ္႔ Slide တို႔၊ Doklad တို႔ ကေတာ႔မိမိစိတ္ၾကိဳက္လုပ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ အေသးစိတ္မေရးေပး ေတာ႔ပါဘူး။ နမူနာပံုစံေတြကိုေတာ႔ေအာက္မွာအစဥ္လုိက္ေပးထားပါတယ္။
၁) Презентация (Совет တြင္ရိွေသာ member အေရတြက္အတိုင္း print ထုတ္ရမွာပါ။)
၂) Речь слайдов
၃) Ответ на отзывы
၄) Ответ на отзыв первого оппонента
၅) Ответ на отзыв второго оппонента
ု၆) Заключительное слово

No comments: